GUM RESULTS

 

HYBRID   CBD   THCV   

 

HYBRID

 

 

THCV